Ảnh mây vệ tinh trong 120h qua, khu vực Đông Nam Á, cập nhật từ cập nhật từ weather.is.kochi-u.ac

Ảnh mây vệ tinh trong 120h qua, khu vực Đông Nam Á, cập nhật từ cập nhật từ weather.is.kochi-u.ac


Thông tin về bão:

Lưu ý: + Giờ GMT, +7h khi tính giờ địa phương Hà Nội