Báo cáo “Đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến đa dạng sinh học biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa; Đánh giá ảnh hưởng đến sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển và đề xuất kế hoạch thích ứng, ứng phó”

Vào lúc 08h00 ngày 05 tháng 12 năm 2018 tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý nội dung “Đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến đa dạng sinh học biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa; Đánh giá ảnh hưởng đến sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển và đề xuất kế hoạch thích ứng, ứng phó”.

IMG_0635

Tham gia hội thảo gồm có đại diện đến từ Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Du lịch Khánh Hòa, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Biển và Hải đảo và Đại diện phía đơn vị thực hiện nhiệm vụ: Trung tâm Động lực học Thủy khí môi trường – Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội.

Đơn vị tư vấn trình bày các báo cáo:

– Báo cáo Đánh giá tác động của BĐKH&NBD đến các yếu tố khí hậu, môi trường tỉnh Khánh Hòa.Trình bày: ThS. Đặng Đình Đức

– Báo cáo Đánh giá tác động của BĐKH&NBD đến đa dạng sinh học biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa và đề xuất giải pháp. Trình bày: TS. Phan Duệ Thanh

– Báo cáo Đánh giá tác động của BĐKH&NBD đến sinh kế ven biển tỉn h Khánh Hòa và đề xuất giải pháp. Trình bày: TS. Trần Thị Hồng Nhung.

IMG_0691

 

Hội thảo đã nhận được nhiều sự quan tâm và đóng góp ý kiến của các đại biểu. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa tiếp thu các ý kiến của đại biểu tham dự tại Hội; đề nghị đơn vị tư vấn Trung tâm Động lực học và Thủy khí môi trường chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, thực hiện các thủ tục tiếp theo của nhiệm vụ.

Hội thảo kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.