Công văn số 3081/KHTN-KHCN ngày 12/9/2017 thông báo về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017

Kính gửi Lãnh đạo các đơn vị,
Trường ĐHKHTN đã gửi các đơn vị Công văn số 3081/KHTN-KHCN ngày 12/9/2017 thông báo về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017 nhằm biểu dương, động viên, khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học của phụ nữ dưới hình thức trao giải thưởng cho các nhà khoa học nữ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.
Đề nghị Lãnh đạo đơn vị thông báo rộng rãi và động viên các cá nhân, tập thể có đủ điều kiện tham gia xét tặng Giải thưởng. Hồ sơ cá nhân hoặc tập thể đăng ký xét chọn bao gồm:
1. Lý lịch trích ngang và Lý lịch khoa học theo mẫu trong file đính kèm.
2. Bản tóm tắt thành tích hoạt động của cá nhân, tập thể phụ nữ xuất sắc, các công trình nghiên cứu và ứng dụng khoa học đã được đánh giá do Hội đồng khoa học Bộ, ngành xác nhận; đóng góp của cá nhân hoặc tập thể với việc xây dựng Bộ, ngành, lĩnh vực khoa học và bản sao các chứng nhận khen thưởng khác.
3. Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp đơn vị trực thuộc Trường (hoặc Hội đồng xét chọn đối với các đơn vị chưa có Hội đồng Khoa học và Đào tạo), có ghi đầy đủ các ý kiến nhận xét về tập thể hoặc cá nhân đề nghị được xét chọn giải thưởng.
4. Các loại tài liệu, bài báo, khen thưởng, tranh ảnh, sản phẩm và bản sao các chứng nhận khen thưởng khác có liên quan đến thành tích của tập thể hoặc cá nhân được đề nghị xét trao giải thưởng.
Hồ sơ đăng ký đề nghị gửi về Phòng Khoa học – Công nghệ (Phòng 306E, Nhà T1; email: pkhcn@hus.edu.vn) dưới dạng bản in (mục 1, 2: 07 bộ; mục 3,4: 01 bộ; bìa mềm) và file số trước 16h30 ngày 25/9/2017 để tổ chức xét ở cấp Trường trước khi gửi hồ sơ chính thức tới Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trường hợp cần làm rõ thêm thông tin, đề nghị liên hệ với Phòng KH-CN, chuyên viên Nguyễn Hải Hà. ĐT: 0904.356.502; email: nhaiha@hus.edu.vn