Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2018 với Sở KH&CN Hà Nội

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị


Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) nhận được công văn số 711/ĐHQGHN-KHCN ngày 06/3/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2018 với Sở KH&CN Hà Nội (bản đính kèm).
Trường ĐHKHTN đề nghị các đơn vị triển khai các công việc sau đây:

1. Thông báo rộng rãi tới các nhà khoa học trong đơn vị được biết để tham gia đề xuất nhiệm vụ KH&CN. Phiếu đề xuất nhiệm vụ gửi về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở KH&CN Hà Nội trước ngày 30/4/2017 (bản mềm gửi về địa chỉ email: vanthu_sokhcn@hanoi.gov.vn).
2. Đối với những đề xuất nhiệm vụ KH&CN liên ngành, cần sự hỗ trợ của Trường ĐHKHTN và ĐHQGHN, đề nghị gửi về Phòng KH-CN trước ngày 29/3/2017 (P.306E, nhà T1, email: pkhcn@hus.edu.vn).

Phòng NC&DV gửi cán bộ file biểu mẫu (file word đính kèm)CV 142 SKHCN Ha Noi