Dự án BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

1. Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Mô tả sơ lược dự án:

Dự án nhằm cập nhật cơ sở dữ liệu khí hậu của khu vực và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với các hoạt động tự nhiên và kinh tế-xã hội ở Hưng Yên.

Với các hoạt động thực hiện:

– Lập bảng hỏi về sự lồng ghép BĐKH trong các dự án đã đang và sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

– Tham vấn, phỏng vấn các cơ quan liên quan tỉnh Hưng Yên gồm các sở TNMT, sở GT, sở Xây Dựng, sở Văn Hóa Thể Thao và Du lịch, sở NNPTNT, sở Thông tin truyền thông;

– Cập nhật cơ sở dữ liệu khí hậu;

– Cập nhật các kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

1

2. Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa giai đoạn năm 2015-2020, tầm nhìn đến 2030 

(Đang thực hiện)