THÔNG BÁO MỜI THẦU (MUA SẮM HÀNG HÓA) GÓI: FIRST/2a/CEFD/G02

THÔNG BÁO MỜI THẦU (MUA SẮM HÀNG HÓA) GÓI: FIRST/2a/CEFD/G02

Tên dự án: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ (FIRST)

Khoản  Tín dụng số: 5257-VN

Tiểu dự án “Hiện đại hóa hệ thống quan trắc và mô phỏng/dự báo các điều kiện khí tượng hải văn – môi trường biển và đới ven bờ độ phân giải cao phục vụ khai thác bền vững tài nguyên biển và giảm thiểu rủi ro thiên tai”

Thỏa thuận tài trợ số: 08/FIRST/2a/CEFD

Tiêu đề Hợp đồng: Mua sắm các thiết bị quan trắc sóng và dòng chảy theo độ sâu và thiết bị quan trắc các yếu tố môi trường biển theo mặt cắt

Số trích yếu : FIRST/2a/CEFD/G02

 

 1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ (Dự án FIRST) và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồng “Mua sắm các thiết bị quan trắc sóng và dòng chảy theo độ sâu và thiết bị quan trắc các yếu tố môi trường biển theo mặt cắt” thuộc Tiểu dự án “Hiện đại hóa hệ thống quan trắc và mô phỏng/dự báo các điều kiện khí tượng hải văn – môi trường biển và đới ven bờ độ phân giải cao phục vụ khai thác bền vững tài nguyên biển và giảm thiểu rủi ro thiên tai” – Tiểu hợp phần 2a của Dự án FIRST.
 2. 2. Ban quản lý tiểu dự án FIRST-CEFD – Trung tâm động lực học thủy khí môi trường – Trường đại học khoa học tự nhiên Hà Nội mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho hợp đồng Mua sắm 02 thiết bị quan trắc sóng và dòng chảy theo độ sâu và 01 thiết bị quan trắc các yếu tố môi trường biển theo mặt cắt. Hàng hóa cần được giao trong vòng 45-70 ngày kể từ ngày ký hợp đồng tại địa chỉ của chủ đầu tư như quy định trong Hồ sơ mời thầu.
 1. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước được quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn theo khoản vay IBRD và tín dụng IDA & Tài trợ của Ngân hàng Thế giới ban hành tháng 01/2011 (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.
 1. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:
 • Doanh thu bình quân hàng năm trong vòng 3 năm gần đây nhất tối thiểu 9,000,000,000 VNĐ. Trong trường hợp nhà thầu là Liên danh, tổng doanh thu của tất cả các thành viên Liên danh phải đáp ứng yêu cầu, đồng thời doanh thu của một thành viên phải đáp ứng 70% phần trăm của yêu cầu và từng thành viên phải đáp ứng 30%  phần trăm của yêu cầu.
 • Nhà thầu phải chứng minh khả năng tiếp cận với hoặc tính sẵn có của tài sản có tính thanh khoản cao (tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng MỘT NĂM), hạn mức tín dụng hoặc các nguồn lực tài chính khác, các cam kết ròng hiện tại để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính đối với hợp đồng đang xem xét là 2,000,000,000 VNĐ
 • Nhà thầu phải tham gia vào ít nhất 03 hợp đồng đã được thực hiện thành công trong 03 năm vừa qua, và có tính chất tương tự như Hàng hoá được đề xuất, trong đó giá trị của sự tham gia của Nhà thầu lớn hơn 3,200,000,000 VNĐ

Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

 1. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ văn phòng Ban quản lý tiểu dự án FIRST-CEFD – Trung tâm động lực học thủy khí môi trường, Tầng 1 Tòa nhà chuyên đề, 332 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội (Tên cán bộ phụ trách: Đinh Thị Phương Trang, Email: trangdtp@hus.edu.vn) và kiểm tra hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính từ 08.00 giờ đến 17.00 giờ tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.
 2. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn việt nam đồng). Thời gian mở bán hồ sơ mời thầu bắt đầu từ 9 giờ 00 phút ngày 13 tháng 09 năm 2017 đến 09 giờ 00 phút ngày 13 tháng 10 năm 2017. Phương thức thanh toán là tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức giao trực tiếp tại địa chỉ nêu ở mục 5 hoặc gửi bưu điện đến địa chỉ nhận bưu phẩm của nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.
 1. Hồ sơ dự thầu phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới vào lúc hoặc trước 09 giờ 00 phút ngày 13 tháng 10 năm 2017. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở dưới vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10 năm 2017.
 2. Tất cả hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo lãnh dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.
 1. Địa chỉ liên hệ: Ban quản lý tiểu dự án FIRST-CEFD

Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầng 1, Tòa nhà chuyên đề, 332 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Người nhận: Nguyễn Thị Thu Trang

Mã bưu điện: 100000, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +842438584945; fax:

E-mail: cefd@hus.edu.vn; Web: http://cefd.edu.vn/

Ban quản lý tiểu dự án FIRST-CEFD