Sứ mạng – Tầm nhìn

Sứ mạng – Tầm nhìn

Sứ mệnh: Tiên phong kết nối giữa nghiên cứu với ứng dụng thực tiễn và chuyển giao công nghệ nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai và BĐKH; quản lý tài nguyên, môi trường bền vững theo hướng phát triển xanh.

Tầm nhìn: Đến năm 2025 trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam và có uy tín trong khu vực Đông Nam Á về giảm thiểu rủi ro thiên tai và quản lý tài nguyên, môi trường bền vững theo hướng phát triển xanh.

Giá trị cốt lõi:

  • Chất lượng xuất sắc
  • Chuyên nghiệp, uy tín
  • Phục vụ cộng đồng