Thông tin cá nhân

Họ tên: Đặng Đình Đức

Năm sinh: 01/05/1988

Nơi sinh: Bắc Giang

Quê quán: Bắc Giang

Cơ quan công tác: Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường - ĐH Khoa học Tự Nhiên-ĐHQGHN

Địa chỉ cơ quan: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

E-mail: dangduc@hus.edu.vn

Chức vụ: Trưởng phòng

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Học hàm: -/-

Ngạch viên chức: 13.123

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Quá trình đào tạo

2006-2010: Đại học, chuyên ngành Thủy văn học, Đại học Khoa học Tự nhiên

2010-2012: Cao học, chuyên ngành Thủy văn học, Đại học Khoa học Tự nhiên

Kinh nghiệm công tác

Từ 2011 – Nay: Nghiên cứu viên Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường

Thành tích đào tạo
Lĩnh Vực Nghiên Cứu
 • Tính toán thủy văn
 • Thủy văn vùng cửa sông
 • Thủy lực
 • Mô hình hóa thủy văn/thủy lực…
 • GIS & ứng dụng trong thủy văn
đề tài, dự án
 1. 2016, Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến đa dạng sinh học biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa; Đánh giá ảnh hưởng đến sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển và đề xuất kế hoạch thích ứng, ứng phó, Hợp đồng dịch vụ với Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa, vị trí: Điều phối thực hiện, phụ trách mô hình hóa thủy hải văn.
 2. 2015, Tính toán lan truyền nhiệt nhà máy nhiệt điện Thăng Long, Hơp đồng Dịch vụ giữa Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường với Công ty Cổ phần nhiệt điện Thăng Long, vị trí: Điều phối viên, phụ trách mô hình thủy lực và lan truyền nhiệt muối.
 3. 2015Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên, Hợp đồng tư vấn với Sở Tài nguyên & Môi trường Hưng Yên; Vị trí: Điều phối viên, phụ trách mô hình thủy văn, thủy lực: ngập lụt, xâm nhập mặn.
 4. 2014, Khảo sát và đánh giá hệ thống thủy văn VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, Hợp đồng tư vấn với Dự án Bảo tồn và Quản lý Bền vững Nguồn tài nguyên Thiên nhiên Khu vực Vườn Quốc Gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Quảng Bình; Vị trí: Tính toán thủy văn, thủy lực và khảo sát thực địa.
 5. ….
Công Trình Công bố
 1. Đặng Đình Đức, Nguyễn Duy Hùng, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Kim Ngọc Anh, 2015, Mô phỏng ngập lụt sông Hoàng Long, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ,Tập 31, Số 3S tr 71-79.
 2. Bùi Văn Chanh,Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Đức 2015, Ứng dụng mô hình MIKE FLOOD xác định cốt cao độ quy hoạch và xây dựng trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh HòaTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 3S.
 3. Phạm Mạnh Cổn,Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Khá, Đặng Đình Đức, Nguyễn Mạnh Khải, Phạm Quang Hà, 2015 Giải pháp thoát úng ngập cho vùng nội đô Hà Nội trên cơ sở nghiên cứu nút mất cân bằng, một số giải pháp kỹ thuật nhằm thoát úng ngập cục bộ Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 3S tr. 44 – 55.
 4. Tran Ngoc Anh, Dang Dinh Kha,Dang Dinh Duc, Nguyen Thanh Son 2014. Hydraulic modelling for flood vulnerability assessment, case study in river basins in North Central Vietnam. Conference on Integrated Water Resource Management, Management Policy and Decision Making SupportsJacques Cartier, Ho Chi Minh City.
 5. Đặng Đình Khá, Đặng Đình Đức, Hoàng Thái Bình, Lê Ngọc Quyền, Trịnh Xuân Quảng, Trần Ngọc Anh (2013). Xây dựng bản đồ ngập lụt các hệ thống sông chính tỉnh Khánh Hòa theo các kịch bản BĐKH. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S.
 6. Phạm Mạnh Cổn, Đặng Đình Khá, Đặng Đình Đức, Nguyễn Mạnh Khải, Phạm Quang Hà, Trần Ngọc Anh (2013). Nghiên cứu mô phỏng trận ngập lụt 2008 nội thành Hà Nội và đề xuất một số giải pháp thoát úng cục bộ. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S.
 7. Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Đức, Đặng Đình Khá, Phạm Thị Ngọc Quỳnh, Hoàng Thái Bình, Đỗ Thị Hoàng Dung, Bùi Minh Sơn, Nguyễn Thanh Sơn (2013). Xây dựng phương pháp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng tới công trình hạ tầng kỹ thuật thử nghiệm cho khu vực ven biển tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 29, Số 4 1-12
 8. Đặng Đình Đức, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Khá, Nguyễn Ý Như (2013). Nghiên cứu xây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương do ngập lụt cho lưu vực sông Nhuệ Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội.Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S 56-63.
 9. Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Thị Thu Hương, Trịnh Xuân Quảng, Phạm Mạnh Cổn, Đặng Đình Khá, Đặng Đình Đức (2012). Đánh giá nguy cơ ngập lụt các khu vực trũng tỉnh Hưng Yên. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S   1-8.
 10. Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Đức, Nguyến Thế Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Hoàng Thái Bình (2012). Mô phỏng ngập lụt khu vực hạ lưu đập Cửa Đạt đến Bái Thượng, Tuyển tập báo cáo Hội thảo Khoa học Quốc gia về Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi khí hậu lần thứ XV. Tập 2. Thủy văn – Tài nguyên nước, môi trường và Biển. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, tháng 3 năm 2012.tr. 1-7.
 11. Đặng Đình Đức, Đặng Đình Khá, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Phương Nhung (2012). Khôi phục số liệu dòng chảy tỉnh Khánh Hòa bằng mô hình NAM, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S 16-22
 12. Đặng Đình Đức, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Ý Như, Nguyễn Thanh Sơn, 2011. Ứng dụng mô hình MIKE FLOOD tính toán ngập lụt hệ thống sông Nhuệ – Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, 37-43.