Lịch công tác tuần 03 từ ngày 18-23/9/2017

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

                                       BAN GIÁM ĐỐC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần lễ thứ 03 từ ngày 18-23/9/2017

Ngày  SÁNG CHIỀU

Thứ 2

18/9

Trực: 8h00:Đ.Đ.Đức (L.V.Anh); P.D.H.Bình

P.Q.Trung, L.H.Nam đi công tác Phú Yên đến hết ngày 25/9/2017

Trực: 13h30:Đ.Đ.Đức (L.V.Anh); P.D.H.Bình

13h00-15h50 PGS.Tr.N.Anh (511T4)

19/9

Trực: 8h00: L.V.Hoàn; L.T.Anh

7h00-8h50 TN.Anh (508T3)

9h00 Họp dự án BĐKH Khánh Hòa (P47-T3)

Trực: 13h30: L.V.Hoàn; L.T.Anh

16h00-17h50 TN.Anh (512T4)

Thứ 4

20/9

Trực: 8h00:C.M. Dung; N.K.N.Anh

Trực: 13h30:C.M. Dung; N.K.N.Anh

14h00 Ban QLDA First làm việc với đoàn của WB và đại diện của Bộ KHCN (P401-T3)

Thứ 5

21/9

Trực: 8h00: Tr.Đ.Trung; P.D.H.Bình

9h00 họp nhóm GIS:

Trực: 13h30: Tr.Đ.Trung; P.D.H.Bình

Thứ 6

22/9

Trực: 8h00: N.T.T.Trang; N.K.N.Anh

Trực: 13h30: N.T.T.TrangN.K.N.Anh

16h00-17h50 PGS.Tr.N.Anh (512T4)

Thứ 7

23/9

CN

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng