Lịch công tác tuần thứ 20 từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 20 từ ngày 14/01 đến ngày 20/01 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

14/01

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh

T.N.Anh, P.D.H.Bình, T.V.Quang đi công tác đến 20/01

 Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh
Thứ 3

15/01

Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 4

16/01

Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

Thứ 5

17/01

Trực: 8h00: Tr.V.QuangP.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

Thứ 6

18/01

Trực: 8h00: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền Trực: 13h30: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền

Thứ 7

19/01

C.Nhật

20/01

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;