Lịch công tác tuần thứ 21 từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần thứ 21 từ ngày 21/01 đến ngày 27/01 năm 2019)

Ngày SÁNG

CHIỀU

Thứ 2

21/01

Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh

9h00: GĐ làm việc với ứng cử viên Pháp xin Internship, Tầng 1 – Nhà Chuyên Đề (mời Huyền tham dự)

10h20: Họp toàn trung tâm tại P808-T5
 Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.Tuyết Anh

13h00: GĐ làm việc với dự án Khánh Hòa (Royal Haskoning), Tầng 1 – Nhà Chuyên Đề (mời Kim Ngọc Anh, Thủy tham dự)
15h00-16h00: GĐ làm việc với Marcel về hệ thống VG-TB (Đ.Đức, Hồng, Mây, Bình, Quang tham dự)
16h00: GĐ họp online với WB (mời Đ.Đức, Cương tham dự, Bình setup máy móc), P808-T5
17h30: Họp nhóm WB8, P808-T5
Thứ 3

22/01

Trực: 8h00: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh  Trực: 13h30: Tr.B.Liên (Tr.K.Ngân); N.H.Thủy; N.K.N.Anh

Thứ 4

23/01

Trực: 8h00: Tr.V.Quang; P.D.H.Bình

8h30: Báo cáo thực địa WB8 tại PMO
Trực: 13h30: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

Thứ 5

24/01

Trực: 8h00: Tr.V.QuangP.D.H.Bình Trực: 13h30: Tr.V.QuangP.D.H.Bình

Thứ 6

25/01

Trực: 8h00: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền Trực: 13h30: Đ.Đ.Đức (N.T.Quỳnh); T.T.Huyền

Thứ 7

26/01

C.Nhật

27/01

   

                                                                                            Phòng Hành chính – Tổng hợp

             Ghi chú: BGĐ và CB không có lịch cụ thể làm việc bình thường tại văn phòng;