Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực khoa học Trái đất giai đoạn 2017 – 2025

Phòng Hành chính – Tổng hợp gửi thông báo nội dung về “Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực khoa học Trái đất giai đoạn 2017 – 2025”

Nội dung Quyết định: 562. PHE DUYET CT KH cơ ban

Phòng Hành chính – Tổng hợp