Thông báo tuyển tư vấn cá nhân hỗ trợ xây dựng phương án dự báo (Gói thầu số FIRST/2a/CEFD/C01)

GÓI THẦU: Thuê chuyên gia tư vấn quốc tế hỗ trợ xây dựng các phương án nâng cao chất lượng dự báo bằng phương pháp đồng hóa số liệu (Gói thầu số FIRST/2a/CEFD/C01)

Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nhận được khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) – Ngân hàng Thế giới tài trợ kinh phí cho Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ” (Dự án FIRST), và dự kiến dành một phần khoản tín dụng tài trợ để thanh toán dịch vụ cho hợp đồng tư vấn cá nhân quốc tế thực hiện Gói thầu số FIRST/2a/CEFD/C01 “Thuê chuyên gia tư vấn quốc tế hỗ trợ xây dựng các phương án nâng cao chất lượng dự báo bằng phương pháp đồng hóa số liệu” (Tiểu dự án FIRST-CEFD) thuộc Tiểu hợp phần 2.a. của Dự án FIRST.

Nội dung về mục tiêu, phạm vi công việc và yêu cầu về năng lực đối với tư vấn được mô tả chi tiết trong điều khoản tham chiếu – TOR.

Các ứng cử viên quan tâm có thể liên hệ với Văn phòng Ban Quản lý Tiểu Dự án FIRST-CEFD theo địa chỉ dưới đây để biết thông tin chi tiết về điều khoản tham chiếu. Các tư vấn sẽ được lựa chọn tuân thủ theo quy trình của Ngân hàng Thế giới (Hình thức tuyển tư vấn cá nhân – ICS) quy định trong tài liệu hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới về Tuyển chọn và Thuê tư vấn bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA do Bên vay của Ngân hàng Thế giới, tháng 01/2011, tài liệu này có thể tìm thấy tại trang website:www.worldbank.org/procure.

Các ứng cử viên quan tâm cho vị trí nêu trên có thể gửi bày tỏ quan tâm và lý lịch khoa học (CV) theo địa chỉ dưới đây trước 17h00 giờ địa phương ngày 22/05/2018.

–   Ban Quản lý Tiểu Dự án FIRST-CEFD.

–   Đại diện: Ông Trần Ngọc Anh, Chức vụ: Giám đốc Ban Quản lý Tiểu dự án.

–   Địa chỉ: Trung tâm động lực học thủy khí môi trường, Trường Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội, 334 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

–   Điện thoại: (+84) 24 3858-4945

–   Email: Giám đốc Ban quản lý Tiểu Dự án: tranngocanh@hus.edu.vn

Chuyên gia đấu thầu: trangdtp@hus.edu.vn /dinhphuong.trang@gmail.com

File đính kèm (Đang thong bao tuyen tu van ca nhan_First)

Tiểu BQLDA FIRST