Tuyển sinh cán bộ dự tuyển đào tạo ThS tại Nhật Bản năm 2018

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên sao gửi Công văn số 1774/ĐHQGHN-TCCB ngày 30/5/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tuyển sinh cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2018 (trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Ban Tổ chức Trung ương và Chính phủ Nhật Bản) tới Thủ trưởng các đơn vị, kính đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ, viên chức thuộc đối tượng được quy định trong Công văn trên được biết và tham gia đăng ký dự tuyển.
Hồ sơ cán bộ đăng ký dự tuyển được làm thành 02 bộ và gửi trực tiếp về phòng Tổ chức cán bộ (phòng 306A, nhà T1) trước ngày 12/6/2017.