Vv Khóa học “The Short Course on Disaster Damage and Loss Assessment in Natural Heritage and Cultural Sites using Geospatial Techniques”

Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo:

Về khóa học “The Short Course on Disaster Damage and Loss Assessment in Natural Heritage and Cultural Sites using Geospatial Techniques – Khóa học ngắn hạn về đánh giá thiệt hại do thiên tai đến các di sản thiên nhiên và văn hóa sử dụng kỹ thuật không gian địa lý.

Với nội dung: Về đánh giá thiệt hại do thiên tai đến các di sản thiên nhiên và văn hóa sử dụng kỹ thuật không gian địa lý…..

Thời gian khóa học: 11/9 – 2/10/2016

Thời hạn đăng ký: hết ngày 20/8/2016

Địa điểm:  Dehradun City, Ấn Độ

Đăng ký file đính kèmApplication Form hoặc truy cập:  websitewww.cssteap.org; Nộp đơn theo địa chỉ websitewww.cssteap.org.