header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Bộ cơ sở dữ liệu của đề tài nghị định thư
18 Th09

Số liệu mưa vệ tinh

Các nguồn số liệu mưa được sử dụng để phục vụ công tác nghiên cứu trong đề tài

Xem chi tiết >>
09 Th09

Công bố khoa học

Các công bố khoa học liên quan đến đề tài

Xem chi tiết >>
09 Th09

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu tham khảo liên quan đến đề tài 

Xem chi tiết >>