header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Tuyển dụng
08 Th04

Tin tuyển dụng tháng 4/2024

Tuyển dụng vị trí cán bộ biên tập bản đồ

Xem chi tiết >>
04 Th06

Tuyển dụng tháng 06/2023

Tuyển dụng vị trí GIS, bản đồ

Xem chi tiết >>
20 Th06

Tuyển dụng tháng 07/2022

Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD) có chức năng nghiên cứu và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực động lực học trong môi trường chất lỏng và không khí, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, nâng cao nhận thức cộng đồng, gắn kết công tác nghiên cứu khoa học, triển khai dự án với công tác đào tạo và phục vụ xã hội.

Xem chi tiết >>
19 Th02

Tuyển dụng tháng 02/2020

Thông tin tuyển dụng của Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường 02/2020

Xem chi tiết >>
01 Th07

Tuyển dụng 07/2019

Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường cần tuyển dụng 02 thực tập sinh 

Xem chi tiết >>