header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Quan hệ - hợp tác

Hợp tác với công ty Effigis - Canada thực hiện dự án Đánh giá tiềm năng năng lượng mái nhà

Hợp tác với công ty Effigis - Canada thực hiện dự án Đánh giá tiềm năng năng lượng mái nhà tại Việt Nam