Hiện nay, dữ liệu sóng tái phân tích từ ECMWF (1979-2018), Dữ liệu sóng dự báo CEFD (thử nghiệm hạn 84h); mưa ngày GSMaP (2000-2018); mưa giờ GSMaP (2010-2018), mưa giờ ECMWF (1979-2018) của một số vị trí đã được chia sẻ. Trong thời gian tiếp theo, chúng tôi sẽ mở rộng việc chia sẻ các yếu tố về khí tượng, thủy hải văn từ các nguồn khác. Rất mong nhận được ý kiến phản hồi về dữ liệu từ người dùng. Thông tin liên hệ: dangduc@hus.edu.vn