header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

CÁC BÀI VIẾT NĂM 2020

 

Trần Ngọc Anh

 1. Nguyễn Kim Ngọc Anh, Trần Ngọc Anh 2020 Tính toán cân bằng nước hiện trạng và theo các kịch bản Biến đổi khí hậu cho tỉnh Quảng Nam, Tạp chí Khoa học về  Biến đổi khí hậu, số 13 năm 2020
 2. Nguyen Ba Thuy, Sooyoul Kim, Tran Ngoc Anh, Nguyễn Kim Cương, Pham Tri Thuc, Lars Robert Hole (2020). The influence of moving speeds, wind speeds, and sea level pressures on after-runner storm surges in the Gulf of Tonkin, Vietnam, Ocean Engineering, (in press)
 3. Hồ Việt Cường, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Bách Tùng, 2020. Ứng dụng mô hình MIKE 3 mô phỏng xâm nhập mặn sông Ninh Cơ trong điều kiện BĐKH và NBD. Tạp chí KH&CN Thủy lợi, số 38, tr.21-32

 

CÁC BÀI VIẾT NĂM 2019

Trần Ngọc Anh

 1. Do Minh Duc, Tran Thanh Tung, Patrick McLaren, Tran Ngoc Anh, Dinh Thi Quynh (2019)Sediment Transport Trends and Cross-sectional Stability of a Lagoonal Tidal Inlet in the Central Coast of Vietnam. International Journal of Sediment Research, https://doi.org/10.1016/j.ijsrc.2019.01.001
 2. Vadim Kuzmin, Inna Pivovarova, Kiril Shemanaev, Daria Sokolova, Artur Batyrov, Ngoc Anh Tran, Dinh Kha Dang (2019)Method of Prediction of the Stream Flows in Poorly Gauged and Ungauged Basins. Journal of Ecological Engineering. Vol. 20, Issue 1, Jan 2019, pp. 180-187, https://doi.org/10.12911/22998993/94915
 3. Tống Ngọc Công, Trần Ngọc Anh, Đặng Thanh Mai (2019) Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo lũ lưu vực sông Hoàng Long, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Số tháng 2, 2019
 4. Dang Dinh Duc, Tran Ngoc Anh, Nguyen Kim Ngoc Anh, Tran Thi Bao Ngoc 2019 ASESSMENT OF CURRENT STATUS & CAPACITY OF RAINFALL DATA EXPLOITATION FOR FLOOD FORECASTING; AN APPLIED PILOT STUDY IN CHU RIVER BASIN. Tạp chí khoa học Biến đổi khí hậu, 12

 

CÁC BÀI VIẾT NĂM 2018

Trần Ngọc Anh

 1. Daria Sokolova, Vadim Kuzmin, Artur Batyrov, Inna Pivovarova, Ngoc Anh Tran, Dinh Kha Dang, Semanaev, 2018Use of MLCM3 Sofware for Flash Flood Modeling and ForecastingJournal of Ecological Engineering. Vol. 19, Issue 1, Jan 2018, pp. 177-185, https://doi.org/10.12911/22998993/79419

 2. Nguyen Kim Loi, Nguyen Duy Liem, Le Hoang Tu, Nguyen Thi Hong, Cao Duy Truong, Vo Ngoc Quynh Tram,  Tran Thong Nhat, Tran Ngoc Anh, Jaehak Jeong, 2018Automated Procedure of Real-time Flood Forecasting in Vu Gia - Thu Bon River Basin, Vietnam by Integrating SWAT and HEC-RAS ModelsJournal of Water and Climate Change, August, 2018. 

 3. Phùng Đức Chính, Trần Ngọc Anh, Trần Ngọc Vĩnh, Đặng Thị Lan Phương, Nguyễn Tiền Giang (2018), Nghiên cứu ứng dụng GIS đánh giá diễn biến bồi xói vùng cửa sông Đà Nông tỉnh Phú Yên từ dữ liệu đo đạc địa hình (Thời kỳ 2001-2016), Tạp chi Khí tượng Thủy văn, số 694, tr. 1-7.

   

  CÁC BÀI VIẾT NĂM 2017

  Trần Ngọc Anh
  1. Nguyễn Thị Phương, Trịnh Phương Thảo, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Xuân Hiển, Bùi Văn Chanh, 2017: Ứng dụng mô hình SWAT dánh giá tác động của BĐKH đến dòng chảy lũ trạm Đồng Trăng, lưu vực sông Cái Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Khí tượng Thủy văn tháng 10 - 2017; p1-8.
  2. Bùi Văn Chanh, Trần Ngọc Anh, Lương Tuấn Anh, 2017: Phát triển mô hình sóng động học một chiều phi tuyến cho mạng lưới sông và ứng dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Dinh Ninh Hòa. Tạp chí Khí tượng Thủy văn tháng 12 - 2017; p41-45.

 

CÁC BÀI VIẾT NĂM 2016

Trần Ngọc Anh

 1. Nguyễn Kim Ngọc Anh và Trần Ngọc Anh, 2016 Ứng dụng mô hình Mike Basin tính toán cân bằng nước lưu vực sông Lam. Tạp chí Khí tượng thủy văn, tháng 2/2016 tr. 40 - 47
 2. Bùi Văn Chanh, Trần Ngọc Anh, Lương Tuấn Anh, Mô phỏng dòng chảy trong sông bằng sóng động học một chiều phi tuyến  Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3S, 2016, 14

 3. Bùi Văn Chanh, Trần Ngọc Anh, Tích hợp bộ mô hình dự báo thủy văn lưu vực sông Trà Khúc Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3S, 2016

 4. Đặng Đình Đức, Trần Ngọc Anh, Trần Ngọc Vĩnh, Ứng dụng mô hình MIKE 21FM đánh giá tác động của nước xả từ nhà máy nhiệt điện Thăng Long đến khu vực lấy nước Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3S, 2016  56

 

 

 
Sứ mệnh

Tiên phong kết nối giữa nghiên cứu với
ứng dụng thực tiễn và chuyển giao công nghệ
nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai và BĐKH;
quản lý tài nguyên, môi trường bền vững
theo hướng phát triển xanh

Tầm nhìn

Đến năm 2025 trở thành đơn vị
hàng đầu Việt Nam và có uy tín trong khu vực
Đông Nam Á về giảm thiểu rủi ro thiên tai
và quản lý tài nguyên môi trường bền vững
theo hướng phát triển xanh

Giá trị cốt lõi

Chất lượng xuất sắc
Chuyên nghiệp, uy tín
Phục vụ cộng đồng