header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 12 từ ngày 22/11/2021 đến ngày 27/11/2021

Thứ 2
22/11/2021
Sáng

7h30: Dự báo Bản Vẽ
Thành phần: 
Trực Đ.Mạnh, Kiểm tra T.Ngát, Duyệt K.N.Anh

7h30: Dự báo sông Trà Khúc
Thành phần: 
Trực T.Ngát, Kiểm tra B.TùngDuyệt Đ.Đức

7h30: Dự báo sông Ba
Thành phần: Trực P.Hiệp, Kiểm tra L.MinhDuyệt Đ.Đức

9h00: PGĐ. TQĐức giảng dạy ĐH.

 

Chiều

13h30 BGĐ Họp trao đổi về các dự án Dự báo năng lượng tái tạo. Online.

14h00: Họp nội bộ KHPCTT TP.HCM. Online.

 

Thứ 3
23/11/2021
Sáng

7h30: Dự báo Bản Vẽ
Thành phần: 
Trực Đ.Mạnh, Kiểm tra T.Ngát, Duyệt K.N.Anh

7h30: Dự báo sông Trà Khúc
Thành phần: 
Trực T.Ngát, Kiểm tra B.TùngDuyệt Đ.Đức

7h30: Dự báo sông Ba
Thành phần: Trực P.Hiệp, Kiểm tra L.MinhDuyệt Đ.Đức

8h00: B.Tùng họp với Viện Toán. Online
 
8h30: Họp HĐTV HUSCO. P301-T1
Thành phần: GĐ, C Liên, và tổ thư ký
 
 
 
Chiều

14h00: Họp nhóm ADPC và mốc cảnh báo Đăk Nông. Online

15h00: PGĐ. TQĐức giảng dạy ĐH 

Thứ 4
24/11/2021
Sáng

7h30: Dự báo Bản Vẽ
Thành phần: 
Trực Đ.Mạnh, Kiểm tra T.Ngát, Duyệt K.N.Anh

7h30: Dự báo sông Trà Khúc
Thành phần: 
Trực T.Ngát, Kiểm tra B.TùngDuyệt Đ.Đức

7h30: Dự báo sông Ba
Thành phần: Trực P.Hiệp, Kiểm tra L.MinhDuyệt Đ.Đức

9h00: Họp với Weather Plus về Mô hình dự báo sóng, dòng chảy ven bờ. Online
Thành phần: BGĐ, NK Cương, Đ Đức, KN Anh, B Tùng, Lộc, Toàn, Huệ, P.Mây
          
 
 
         
Chiều

14h00 Họp về các dự án đề xuất phía Nam. Online
Thành phần: GĐ, Đ Đức, B Tùng và nhóm chuẩn bị

16h00 Họp thương thảo HĐ gói WWF. Online
Thành phần: GĐ, T.Trang, P.Mây, V.Quang

Thứ 5
25/11/2021
Sáng

7h30: Dự báo Bản Vẽ
Thành phần: 
Trực Đ.Mạnh, Kiểm tra T.Ngát, Duyệt K.N.Anh

7h30: Dự báo sông Trà Khúc
Thành phần: 
Trực T.Ngát, Kiểm tra B.TùngDuyệt Đ.Đức

7h30: Dự báo sông Ba
Thành phần: Trực P.Hiệp, Kiểm tra L.MinhDuyệt Đ.Đức

9h00 BGĐ họp với phòng HCTH và nhóm thiết bị về các vấn đề còn tồn đọng. Online

 

Chiều

14h00: - Họp về "Năng lượng tái tạo". Online
Thành phần: BGĐ, Lãnh đạo phòng NCDV, Nhóm Khí tượng, Nhóm Hải dương (NK Cương, Toàn, Lộc)

            - Họp nhóm kế hoạch khảo sát radar. Online
Thành phần: N.K.Cương, nhóm radar, lãnh đạo phòng NCDV 

Thứ 6
26/11/2021
Sáng

7h30: Dự báo Bản Vẽ
Thành phần: 
Trực Đ.Mạnh, Kiểm tra T.Ngát, Duyệt K.N.Anh

7h30: Dự báo sông Trà Khúc
Thành phần: 
Trực T.Ngát, Kiểm tra B.TùngDuyệt Đ.Đức

7h30: Dự báo sông Ba
Thành phần: Trực P.Hiệp, Kiểm tra L.MinhDuyệt Đ.Đức

8h00 Họp chốt với ADB về đề xuất ADB10. Online
Thành phần: GĐ, Đ Đức, Minh, Toàn.

Chiều

14h00: Họp tổ dự báo. Online

14h00: PGĐ. TQĐức tổ chức cho SV thi giữa kỳ.

Thứ 7
27/11/2021
Sáng

7h30: Dự báo Bản Vẽ
Thành phần: 
Trực Đ.Mạnh, Kiểm tra T.Ngát, Duyệt K.N.Anh

7h30: Dự báo sông Trà Khúc
Thành phần: 
Trực T.Ngát, Kiểm tra B.TùngDuyệt Đ.Đức

7h30: Dự báo sông Ba
Thành phần: Trực P.Hiệp, Kiểm tra L.MinhDuyệt Đ.Đức

GĐ đi công tác Lào Cai đến hết 30/11/2021

Chiều