header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 36 từ ngày 9/5/2022 đến ngày 14/5/2022

Thứ 2
09/05/2022
Sáng
8h00 GĐ họp với Phòng QLDA&PTNL. P510-T5
 
9h00 GĐ tham gia Mission WB8. Online
Chiều
14h00 Họp nhóm nội bộ nhà an toàn. P510-T5
Thành phần: PGĐ TQ Đức, TT Long, KNAnh, Nga, Hoàng Long
 
15h00 Họp tiến độ gói Sand-Budget
Thứ 3
10/05/2022
Sáng
9h30: Làm việc với tổ chức CRS-Việt Nam
Thành phần: GĐ, PGĐ TQ Đức, NK Cương, H Bình, TTLong, KNAnh, Mây, Nga
 
Chiều

14h00 Họp nội bộ nhóm ADPC. Online

15h00 PGĐ TQĐức giảng dạy Đại học.

 

Thứ 4
11/05/2022
Sáng

8h00 GĐ họp hội đồng ĐTM Tổng cục Thủy lợi

10h00 Trao đổi kỹ thuật với bên Việt An, đề tài Thị Vải. Online
Thành phần: NX Lộc, NB Tùng, NH Thủy

Chiều

14h00 GĐ họp Hội đồng LATS Viện KTTV&BĐKH

Thứ 5
12/05/2022
Sáng

8h00 Họp Tổ giúp việc HUSCO .P340 T1

Chiều

15h00 Seminar nội bộ tháng 5, phòng NCDV (mời BGĐ tham dự)

Thứ 6
13/05/2022
Sáng

8h00 GĐ tham dự Hội thảo khoa học

Chiều

14h30 Họp thẩm định nội dung chuyên đề NĐT.  P401-T1

Thứ 7
14/05/2022
Sáng

GĐ đưa sinh viên đi thực tập ở Ninh Bình (đến hết ngày 15/5)

Chiều