header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 52 từ ngày 29/8/2022 đến ngày 03/9/2022

Thứ 2
29/08/2022
Sáng
TT Long, KN Anh, P Nga, NH Long công tác tại Tiền Giang từ 28/8 đến 30/8
 
Trực dự báo sông Hồng: Hiệp trực, Nhung check, Đ Đức duyệt
 
7h45 GĐ họp với a Nam, a Thắng về kế hoạch sx thiết bị (Husteria)
 
10h45 GĐ họp với nhóm kế toán và vận hành căng tin, P510
 
- B.Tùng họp dự án chất lượng nước của Viện Toán
 
Chiều
14h00 GĐ họp Khoa KTTV&HDH
 
15h00 Họp Sand-Budget
 
16h00 GĐ họp với Phòng QLDA
Thứ 3
30/08/2022
Sáng

Trực dự báo sông Hồng: Hiệp trực, Nhung check, Đ Đức duyệt

8h00 B.Tùng tham dự Seminar viện Toán

8h30 GĐ nghe giới thiệu về dự án PHER. Online

8h30 Tập huấn Python. P510T5
Thành phần: P Bình, NK Cương, NB Tùng, HT Bình, Đ Đức, X Lộc, Mai Hoàng (TTS), P Nga, Đ Mạnh, T Huệ, Hằng, Thuê, Vũ (thử việc), Q Sơn

 
 
Chiều

14h00 Họp BTC chương trình Trung thu 2022. Husteria
 

16h00 GĐ họp với PMO về dự án ADB10

Thứ 4
31/08/2022
Sáng
Trực dự báo sông Hồng: Hiệp trực, Nhung check, Đ Đức duyệt
 
8h30 GĐ họp với BGH về triển khai hàng lưu niệm HUS
 
8h30 GĐ họp với nhóm FEWS. P510 T5.
Thành phần: Mời c ĐP Trang tham dự
 
10h30 Họp trao đổi Delft 3D FM. P510 T5.
Thành phần: Đ Đức, NK Cương, T Huệ, X Lộc
 
Chiều
Thứ 5
01/09/2022
Sáng

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH

Chiều
Thứ 6
02/09/2022
Sáng

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH

Chiều
Thứ 7
03/09/2022
Sáng

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH

Chiều