header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 28 từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/03/2020

Thứ 2
16/03/2020
Sáng
Trung tâm thực hiện chế độ làm việc Covid và trực/họp online

8h00: Họp phòng HCTH. Tầng 1 NCĐ

10h: Họp về công tác tuyển dụng. T.N.Anh, Đ.Đức. H.Binh, Trang 

 

Chiều
Trung tâm thực hiện chế độ làm việc Covid và trực/họp online

13h: Họp phòng NCDV về các công việc đang triển khai

14h30: Họp đề tài Tiên Châu. Đ.Đức, H.Bình, Thanh Bình, Xuân Lộc, Bách Tùng, VInh Quang

16h00: Họp nhóm 3lvs

Thứ 3
17/03/2020
Sáng
Trung tâm thực hiện chế độ làm việc Covid và trực/họp online

8h30: Seminar về IFMP và Kế hoạch PCTT

11h00: Họp về nhận diện thương hiệu. BGĐ, Đ.Đức, B.Liên, H.Bình, Quang, Trang, Mây.

Chiều
Trung tâm thực hiện chế độ làm việc Covid và trực/họp online

14h: Họp đối tác về năng lượng xanh. T.N.Anh, Đặng Đức, Huy Bình

14h: Phỏng vấn TTS mới. Thanh Bình (510 - T5)

Thứ 4
18/03/2020
Sáng
Trung tâm thực hiện chế độ làm việc Covid và trực/họp online

10h30: Họp nhóm BRVT

Chiều
Trung tâm thực hiện chế độ làm việc Covid và trực/họp online
Thứ 5
19/03/2020
Sáng
Trung tâm thực hiện chế độ làm việc Covid và trực/họp online
Chiều
Trung tâm thực hiện chế độ làm việc Covid và trực/họp online

15h30: Họp phòng NCDV. Báo cáo tiến độ công việc. Cán bộ phòng NCDV 

Thứ 6
20/03/2020
Sáng
Trung tâm thực hiện chế độ làm việc Covid và trực/họp online

8h00: Seminar Delft3D và Kết quả BĐKH Quảng Nam. Cán bộ phòng NCDV

Chiều
Trung tâm thực hiện chế độ làm việc Covid và trực/họp online
Thứ 7
21/03/2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
22/03/2020
Sáng
Chiều