header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 06 từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020

Thứ 2
12/10/2020
Sáng
Trực: 8h00: T.B.Liên, N.B.Tùng, N.X.Lộc

T.N.Anh, T.V.Quang, H.T.Bình, P.D.H.Bình đi khảo sát ĐT MONRE đến hết 14/10

Chiều
Trực: 13h30: T.B.Liên, N.B.Tùng, N.X.Lộc

17h00: English Class (Đặng Đức, Huy Toàn, K.N.Anh, Thanh Huệ, Bách Tùng, Hồng Thủy). P510-T5

Thứ 3
13/10/2020
Sáng
Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.H.Thủy; N.T.Bình
Chiều
Trực: 13h30: N.L.M.Hà; N.H.Thủy; N.T.Bình
Thứ 4
14/10/2020
Sáng
Trực: 8h00: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; Đ.H.Toàn
Chiều
Trực: 13h30: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; Đ.H.Toàn
Thứ 5
15/10/2020
Sáng
Trực: 8h00: P.T.Mây; T.V.Quang; N.K.N.Anh
Chiều
Trực: 13h30: P.T.Mây; T.V.Quang; N.K.N.Anh

17h00: English Class (Đặng Đức, Huy Toàn, K.N.Anh, Thanh Huệ, Bách Tùng, Hồng Thủy). P510-T5

Thứ 6
16/10/2020
Sáng
Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; P.D.H.Bình
Chiều
Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; P.D.H.Bình
Thứ 7
17/10/2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
18/10/2020
Sáng
Chiều