header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 07 từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020

Thứ 2
19/10/2020
Sáng
Trực: 8h00: T.B.Liên, N.B.Tùng, N.X.Lộc

08h00 (19/10-23/10): Đào tạo và chuyển giao module 2D thủy lực và xâm nhập mặn (Mã nguồn mở), P.510-T5. (Đ.Đ.Đức, N.T.Bình, N.B.Tùng, Đ.T.H.Nhung)

10h30: Họp tiến độ WB8, Ban QLDA PMO, (T.N.Anh, P.D.H.Bình)

Chiều
Trực: 13h30: T.B.Liên, N.B.Tùng, N.X.Lộc

14h00: Tổng kết đề tài KC09.4, GS. Đinh Văn Ưu. P.401-T1. (Đ.Đ.Đức, Đ.H.Toàn, N.X.Lộc và cán bộ liên quan)

17h00: English Class (Đặng Đức, Huy Toàn, K.N.Anh, Thanh Huệ, Bách Tùng, Hồng Thủy). P510-T5

Thứ 3
20/10/2020
Sáng
Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.H.Thủy; N.T.Bình

8h00: T.N.Anh họp tiến độ các DA với lãnh đạo phòng NC&DV và nhóm QLDA

10h00: Họp khảo sát MONRE, Tầng 1 NCĐ (T.N.Anh, T.V.Quang, P.D.H.Bình, H.T.Bình, L.T.Minh)

Chiều
Trực: 13h30: N.L.M.Hà; N.H.Thủy; N.T.Bình
Thứ 4
21/10/2020
Sáng
Trực: 8h00: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; Đ.H.Toàn

7h30: Hội thảo Đề tài Tiên châu, ĐHTL. (T.N.Anh và nhóm mô hình Tiên Châu)

Chiều
Trực: 13h30: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; Đ.H.Toàn
Thứ 5
22/10/2020
Sáng
Trực: 8h00: P.T.Mây; T.V.Quang; N.K.N.Anh
Chiều
Trực: 13h30: P.T.Mây; T.V.Quang; N.K.N.Anh

17h00: English Class (Đặng Đức, Huy Toàn, K.N.Anh, Thanh Huệ, Bách Tùng, Hồng Thủy). P510-T5

Thứ 6
23/10/2020
Sáng
Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; P.D.H.Bình

08h00: Báo cáo tiến độ nhóm CSDL, P.510-T5 (T.N.Anh, T.V.Quang, N.B.Tùng, Đ.H.Toàn, N.T.Tùng, N.T.Bình, L.T.Minh, P.T.Hằng, P.H.Hiệp, P.D.H.Bình)

Chiều
Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; P.D.H.Bình

14h00: Báo cáo khảo sát đề tài MONRE, Số 8 Pháo Đài Láng (T.N.Anh)

15h00: Họp nội bộ kết quả khảo sát Cần Giờ, P.808-T5 (T.V.Quang, Đ.H.Toàn, N.T.Tùng, N.X.Lộc, P.H.Hiệp, H.T.Bình, Đ.Đ.Đức, P.D.H.Bình)

Thứ 7
24/10/2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
25/10/2020
Sáng
Chiều