header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 19 từ ngày 11/01/2020 đến ngày 17/01/2020

Thứ 2
11/01/2021
Sáng
Trực: 8h00: T.B.Liên, N.B.Tùng, N.X.Lộc

10h30: GĐ T.N.Anh họp với nhóm đề tài Viện Toán (VAST), mời a N.Đ.Hạnh tham dự.

Chiều
Trực: 13h30: T.B.Liên, N.B.Tùng, N.X.Lộc

14h00: GĐ T.N.Anh làm việc với Viện Địa lý (VAST).

Đ.Đ.Đức, L.T.Minh Họp với Cục QLTNN về kế hoạch thực địa ODA Ý (số 10 Tôn Thất Thuyết).

N.B.Tùng đi đào tạo cho Đài KTTV Khu vực Tây nguyên đến 17/1.

20h30: Họp về ADB-10 (online) toàn bộ phòng NC&DV và P.T.Mây.

Thứ 3
12/01/2021
Sáng
Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.H.Thủy; N.T.Tùng

8h00: Họp hoàn thiện đề tài XNM, P.510-T5 (Toàn bộ nhóm tham gia XNM và mời a N.Đ.Hạnh tham gia).

Chiều
Trực: 13h30: N.L.M.Hà; N.H.Thủy; N.T.Tùng
Thứ 4
13/01/2021
Sáng
Trực: 8h00: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; N.T.Bình
8h00: Họp với Lãnh đạo phòng NC&DV (về phân công công việc và các công việc đã/đang triển khai)
Chiều
Trực: 13h30: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; N.T.Bình

15h00: Training sử dụng thiết bị (Cán bộ phòng NCDV)

15h30: Họp tổ HUSCO. Tầng1 NCĐ (chốt toàn bộ các ND về Điều lệ, Đề án phát triển,...)

Thứ 5
14/01/2021
Sáng
Trực: 8h00: P.T.Mây; T.V.Quang; P.H.Hiệp

8h30: Seminar Delft3D. P510-T5 (T.N.Anh, N.M.Huấn, T.Q.Đức, T.V.Quang, N.K.N.Anh, L.T.T.Huệ, Đ.H.Toàn, N.H.Thủy, N.T.Tùng, N.T.Bình, N.X.Lộc, L.T.Minh, Đ.T.H.Nhung, P.T.Hằng, P.H.Hiệp, N.Q.Sơn, H.T.Bình, Đ.Đ.Đức, P.D.H.Bình)

Chiều
Trực: 13h30: P.T.Mây; T.V.Quang; P.H.Hiệp

14h00: GĐ T.N.Anh dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Hội trường tầng 7, Nhà T5)

14h00: Seminar NCS Bùi Đình Lập về Nghiên cứu, phát triển mô hình thủy văn thông số phân bố trong bài toán quản lý TNN. Phòng 5-K1, ĐHTL, cán bộ quan tâm tham dự.

14h00: Training FEWS. P 510-T5 (N.X.Lộc, N.K.N.Anh, N.H.Thủy, L.T.Minh, Đ.T.H.Nhung, P.T.Hằng)

Thứ 6
15/01/2021
Sáng
Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.T.Minh
Chiều
Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.T.Minh
Thứ 7
16/01/2021
Sáng

9h00: GĐ họp với phòng HC-TH để chốt các ND chuẩn bị cuối năm.

Chiều
Chủ nhật
17/01/2021
Sáng
Chiều