header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 20 từ ngày 18/01/2020 đến ngày 24/01/2020

Thứ 2
18/01/2021
Sáng
Trực: 8h00: T.B.Liên, N.B.Tùng, N.X.Lộc

9h00: Họp về ADB10 tại TC KTTV (T.N.Anh, Đ.Đ.Đức, L.T.Minh, T.V.Quang, P.T.Mây)

10h30: T.N.Anh họp với PMO về gói thầu thiết bị CNTT-WB8

Chiều
Trực: 13h30: T.B.Liên, N.B.Tùng, N.X.Lộc

13h00: T.N.Anh làm việc với nhóm Khoa lý về thiết bị

14h00: Họp nhóm Tài chính - Kế toán triển khai PMKT (P.510-T5)

Thứ 3
19/01/2021
Sáng
Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.H.Thủy; N.T.Tùng

9h00: T.N.Anh họp với Ban giám hiệu về HUSCO

Chiều
Trực: 13h30: N.L.M.Hà; N.H.Thủy; N.T.Tùng
Thứ 4
20/01/2021
Sáng
Trực: 8h00: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; N.T.Bình
Chiều
Trực: 13h30: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; N.T.Bình

P.Mây đi công tác Đồng Hới đến hết ngày 21/1/2021

14h00: Họp Đảng ủy (T.N.Anh, 418-T1)

 

 

Thứ 5
21/01/2021
Sáng
Trực: 8h00: P.T.Mây; T.V.Quang; P.H.Hiệp

P.Mây đi công tác Đồng Hới đến hết ngày 21/1/2021

9h00: Họp tham vấn gói NC1 (P.Bình, H.T.Bình, L.T.Minh, 510-T5)

Chiều
Trực: 13h30: P.T.Mây; T.V.Quang; P.H.Hiệp

14h00: Họp Hội đồng KH&ĐT trường (T.N.Anh, 418-T1)

Thứ 6
22/01/2021
Sáng
Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.T.Minh

11h00: Họp tổng kết năm 2020 Phòng HC-TH

Chiều
Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.T.Minh
Thứ 7
23/01/2021
Sáng

10h30: Họp nhóm ODA Ý (Nhà Chuyên đề)

Chiều
Chủ nhật
24/01/2021
Sáng
Chiều