header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 24 từ ngày 15/02/2021 đến ngày 20/02/2021

Thứ 2
15/02/2021
Sáng

 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021

Chiều
Thứ 3
16/02/2021
Sáng

 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021

Chiều
Thứ 4
17/02/2021
Sáng
Trực: 8h00: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; N.T.Bình

8h30: Khai Xuân Tân Sửu 2021.
Thành phần: Toàn thể cán bộ.
Nhà Chuyên đề.

 

Chiều
Trực: 13h30: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; N.T.Bình

13h30: Họp cán bộ chủ chốt.
Thành phần: BGĐ, T.B.Liên, Đ.Đ.Đức, P.T.T.Mây, N.B.Tùng, T.V.Quang, N.T.T.Trang, N.L.M.Hà.
Nhà Chuyên đề.

15h30: Họp nhóm triển khai Thác Cá - Đồng Sung.
Thành phần: T.N.Anh, T.V.Quang, L.T.Minh, P.T.T.Mây, mời Anh Hải - Kansai, Anh Nam - Khoa Lý.
Nhà Chuyên đề.

 

Thứ 5
18/02/2021
Sáng
Trực: 8h00: P.T.Mây; T.V.Quang; P.H.Hiệp

8h00: Họp về gói thầu NC1 (Online).
Thành phần: T.N.Anh, Đ.Đ.Đức, L.T.Minh, P.D.H.Bình.

11h00: Họp nhóm Khảo sát để triển khai radar.
Thành phần: T.N.Anh, Đ.Đ.Đức, Đ.H.Toàn, N.X.Lộc, N.T.Tùng, P.H.Hiệp, H.T.Bình, T.V.Quang.
Nhà Chuyên đề.

Chiều
Trực: 13h30: P.T.Mây; T.V.Quang; P.H.Hiệp

14h00: GĐ làm việc với VP Luật sư.

14h00: Họp phòng NC&DV triển khai kế hoạch 2021.
Thành phần: Toàn thể cán bộ phòng NC-DV.
P.510-T5.

16h00: Họp WWF
Thành phần: T.N.Anh, nhóm QLDA, T.V.Quang, N.B.Tùng
Nhà Chuyên đề.

Thứ 6
19/02/2021
Sáng
Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.T.Minh

9h00: Họp WWF (online).
Thành phần: T.N.Anh, Đ.Đ.Đức, P.T.T.Mây, N.B.Tùng, T.V.Quang, N.T.T.Trang, N.L.M.Hà, mời Đài Nam Bộ tham gia.

Nhà Chuyên đề.

11h00: Họp tổ giúp việc HUSCO. 
Nhà Chuyên đề.

 

Chiều
Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.T.Minh
Thứ 7
20/02/2021
Sáng
Chiều