header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lịch công tác tuần thứ 25 từ ngày 22/02/2021 đến ngày 27/02/2021

Thứ 2
22/02/2021
Sáng
Trực: 8h00: T.B.Liên, N.B.Tùng, N.X.Lộc

09h45: Đón tiếp BGH chúc Tết.
Thành phần: 
Đại diện BGĐ và phòng HCTH
VP Husco, nhà T1.
 

Chiều
Trực: 13h30: T.B.Liên, N.B.Tùng, N.X.Lộc

13h00: Họp về triển khai KS Radar và các vấn đề liên quan.
Thành phần: T.N.Anh, N.M.Huấn và nhóm Khảo sát.
P510 T5. 

15h00: Họp với PMO về tiến độ WB8 và ADB10.
Thành phần:
T.N.Anh, Đ.Đ.Đức, L.T.Minh, N.B.Tùng và cán bộ do phòng NCDV phân công (nếu cần).
VP Tổng cục KTTV

Thứ 3
23/02/2021
Sáng
Trực: 8h00: N.L.M.Hà; N.H.Thủy; N.T.Tùng

8h00: GĐ đi công tác Nha Trang đến hết ngày 25/2/2021

Chiều
Trực: 13h30: N.L.M.Hà; N.H.Thủy; N.T.Tùng

17h00: Họp công tác chuẩn bị đấu thầu với Deltares (online)
Thành phần: T.N.Anh, Đ.Đ.Đức, T.V.Quang, N.B.Tùng, N.H.Thủy, nhóm QLDA

Thứ 4
24/02/2021
Sáng
Trực: 8h00: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; N.T.Bình
Chiều
Trực: 13h30: N.T.Trang; Đ.Đ.Đức; N.T.Bình

14h00: Họp nhóm GIS
Thành phần: 
N.T.Bình, N.H.Thủy, L.T.T.Huệ, P.H.Hiệp. 
P510-T5.

Thứ 5
25/02/2021
Sáng
Trực: 8h00: P.T.Mây; T.V.Quang; P.H.Hiệp
Chiều
Trực: 13h30: P.T.Mây; T.V.Quang; P.H.Hiệp
Thứ 6
26/02/2021
Sáng
Trực: 8h00: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.T.Minh

8h00: GĐ Họp với BGĐ BK Holding (ĐH Bách Khoa)

9h00: Họp Kỹ thuật gói G01.
Thành phần: Đ.Đ.Đức, T.V.Quang.
Tổng cục KTTV.

Chiều
Trực: 13h30: L.V.Anh; N.H.Thủy; L.T.Minh

14h00: GĐ Họp với Trung tâm quan trắc KTTV&MT.

16h00: Họp triển khai gói thầu Vĩnh Phúc.
Thành phần: Đ.Đ.Đức, N.B.Tùng.
Công ty Việt Thanh.

Thứ 7
27/02/2021
Sáng
Chiều