Hội thảo với các nội dung chính: Cập nhật, đánh giá mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các ngành, lĩnh vực và khu vực; Thách thức và cơ hội của biến đổi khí hậu đối với từng ngành, lĩnh vực và khu vực và đề xuất, cập nhật các giải pháp ứng phó với BĐKH tỉnh Khánh Hòa; Lồng ghép yếu tố BĐKH vào nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch phát triển của tỉnh; Xây dựng danh mục và lộ trình triển khai nhiệm vụ ưu tiên ứng phó với BĐKH của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025; 2026-2030 tầm nhìn đến 2050.

Sau khi nghe PGS.TS Trần Quang Đức, đại diện nhóm tư vấn trình bày kết quả đã đạt được, các đại biểu tham dự đã tham gia góp ý, thảo luận sôi nổi làm rõ một số nội dung liên quan góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo mục tiêu đề ra,. Trên cơ sở đó, hoàn thiện bản Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 góp phần trong nhiệm vụ Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của quốc gia. Bên cạnh đó, còn tăng cường nhận thức về BĐKH của các cơ quan, ban, ngành cũng như với các tầng lớp xã hội, cộng đồng dân cư trong tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, hạn chế các thiệt hại do BĐKH cũng như tăng cường hiệu quả trong các hành động ứng phó và các hoạt động đầu tư, kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.