Dự án gồm 4 nội dung chính:

 • A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
  • A1. Đánh giá tổng quan công tác phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai
  • A2. Xây dựng phương pháp luận và kế hoạch thực hiện gói thầu
  • A3. Lập danh sách các dữ liệu cần sử dụng và kế hoạch thu thập/mua dữ liệu, khảo sát thực địa
  • A4. Tổ chức hội thảo khởi động với Ban chỉ đạo PCTT&TKCN cấp tỉnh và các đơn vị liên quan
  • A5. Phối hợp với các dự án liên quan khác
  • A6. Xây dựng báo cáo khởi động
 • B. MÔ HÌNH LŨ
  • B1. Xây dựng các mô hình thủy văn-thủy lực cho từng lưu vực sông, khảo sát thực địa
  • B3. Chạy các kịch bản lũ
 • C. XÂY DỰNG IFMP & LỒNG GHÉP VÀO KẾ HOẠCH PCTT CẤP TỈNH
  • C1. Lập mô hình đánh giá rủi ro lũ lụt và lập bản đồ rủi ro lũ lụt
  • C2. Đề xuất giải pháp và đánh giá hiệu quả và xếp thứ tự ưu tiên (Công trình và phi công trình)
  • C3. Xây dựng kế hoạch QLLTH
  • C4. Xây dựng Hướng dẫn qui trình lồng ghép Kế hoạch QLLTH theo lưu vực sông vào Kế hoạch PCTT cấp tỉnh
  • C5. Hội thảo kỹ thuật và hoàn thiện các Kế hoạch
 • D. XÂY DỰNG CSDL & ĐÀO TẠO
  • D1. Thiết kế mô đun quản lý CSDL dựa trên GIS
  • D2. Xây dựng chương trình tăng cường năng lực
  • D3. Tổ chức đào tạo
  • D4. Thúc đẩy hợp tác liên tỉnh