Buổi thẩm định do Ông Lê Quốc Khánh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chủ trì. Tham gia buổi thẩm định còn có các đại diện của Ban Đầu tư, Ban kỹ thuật, Ban Tài chính, Ban Không lưu, Ban Kế hoạch, Trung tâm quản lý luồng không lưu, Đài khí tượng Cao không (AMO), và Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường tham dự.