TT

Họ và tên, học hàm, học vị

Cơ quan  công tác

Nội dung tham gia

1 PGS.TS. Trần Ngọc Anh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Chủ nhiệm đề tài
2 PGS.TS. Trần Quang Đức Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Thư ký
3 PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Xây dựng mô hình thủy văn, thủy lực và diễn toán hồ chứa

Đánh giá kết quả mô phỏng và dự báo

4 PGS.TS. Nguyễn Thọ Sáo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Xây dựng mô hình thủy văn, thủy lực và diễn toán hồ chứa

Đánh giá kết quả mô phỏng và dự báo

5 GS.TS. Trần Tân Tiến Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Nghiên cứu triển khai mô hình thời tiết số trị và xử lý số liệu mưa
6 TS. Lê Quốc Hưng Cục Viễn thám Quốc gia, Bộ TN&MT Xây dựng quy trình và hiệu chỉnh số liệu vệ tinh
7 TS. Nguyễn Lan Châu Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường Xây dựng công nghệ dự báo
8 TS. Nguyễn Ý Như Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Xây dựng công nghệ dự báo
9 ThS. Đặng Đình Đức Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường Xây dựng công nghệ dự báo
10 ThS. Phạm Duy Huy Bình Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường Xây dựng công nghệ dự báo