header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Lê Thị Tuyết Anh

Thông tin cá nhân

Đang cập nhật

Công trình công bố

Đội ngũ cán bộ

Nguyễn Bách Tùng

Phó trưởng phòng, Đại diện văn phòng Miền Nam
Trình độ: Thạc sỹ
Số điện thoại: 0979557265
Email: bachtung_cefd@hus.edu.vn

Nguyễn Việt Hằng

Nghiên cứu viên
Trình độ: Cử nhân
Số điện thoại:
Email: viethang1485@gmail.com

Nguyễn Hồng Thủy

Nghiên cứu viên
Trình độ: Cử nhân
Số điện thoại:
Email: nguyenhongthuy@hus.edu.vn

Nguyễn Kim Ngọc Anh

Trưởng phòng
Trình độ: Thạc sỹ
Số điện thoại:
Email: ngocanhnk@hus.edu.vn