header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Phạm Thị Tuyết Mây

Thông tin cá nhân

Đang cập nhật 

Công trình công bố

Đội ngũ cán bộ

Đặng Đình Đức

Trưởng phòng Nghiên cứu Dịch vụ
Trình độ: Thạc sỹ
Số điện thoại:
Email: dangduc@hus.edu.vn

Nguyễn Thanh Bình

Nghiên cứu viên
Trình độ: Thạc sỹ
Số điện thoại: 0942013757
Email: binh.gis.cefd@hus.edu.vn

Nguyễn Bách Tùng

Nghiên cứu viên
Trình độ: Cử nhân
Số điện thoại: 0979557265
Email: bachtung_cefd@hus.edu.vn

Nguyễn Quốc Sơn

Nghiên cứu viên
Trình độ: Tiến sĩ
Số điện thoại:
Email: nguyenquocson1510@gmail.com