header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Phạm Thị Tuyết Mây

Thông tin cá nhân

Đang cập nhật 

Công trình công bố

Đội ngũ cán bộ

Phạm Hoàng Hiệp

Nghiên cứu viên
Trình độ: Kỹ sư
Số điện thoại:
Email: hiepnt3nk@wru.vn

Nguyễn Hoàng Long

Nghiên cứu viên
Trình độ: Cử nhân
Số điện thoại:
Email: nguyenhoanglong_t61@hus.edu.vn

Hoàng Thái Bình

Nghiên cứu viên
Trình độ: Thạc sĩ
Số điện thoại:
Email: binhht060774@gmail.com

Đặng Thị Hồng Nhung

Nghiên cứu viên
Trình độ: Cử nhân
Số điện thoại:
Email: dangthihongnhung_t61@hus.edu.vn