header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Trần Quang Đức

Thông tin cá nhân

đang cập nhật 

Công trình công bố

Đội ngũ cán bộ

Nguyễn Thanh Tùng

Trình độ:
Số điện thoại:
Email: thanhtung@hus.edu.vn

Đặng Đình Đức

Trưởng phòng
Trình độ: Thạc sỹ
Số điện thoại:
Email: dangduc@hus.edu.vn

Phạm Hoàng Hiệp

Trình độ:
Số điện thoại:
Email: hiepph@hus.edu.vn

Trần Đức Mạnh

Nghiên cứu viên
Trình độ: Cử nhân
Số điện thoại:
Email: manhtd510@wru.vn