header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Kim Ngọc Anh

Thông tin cá nhân

Đang cập nhật ​​​​​​​
 

​​​​​​​
 

Công trình công bố

 

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố
I Tạp chí quốc gia      
  1. 1
     
Đặc Tính tự nhiên của một số hệ thống sông lớn khu vực miền Trung Đồng tác giả Sách “Biển với lục địa- Vai trò và mạng lưới giao lưu ở lưu vực các dòng sông miền Trung”, NXB ĐH QGHN, 10/2018 2018
  1. 2
Ứng dụng mô hình Mike Basin tính toán cân bằng nước lưu vực sông Lam Đồng tác giả Tạp chí Khí tượng thủy văn, tháng 2/2016 tr. 40 - 47 2016
  1. 3
     
Mô phỏng ngập lụt lưu vực sông Hoàng Long Đồng tác giả Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái Đất và Môi trường, Tập 31, Số 1S, tr71. 2015
II Hội thảo quốc tế      
2.1 Using Delft-FEWS for the automization of data collection, preprocessing and analysis for pilot flood forecasting study in Red River Basin. Đồng tác giả Session: HIW2 – “Water forecasting and Early Warning Solution, VACI March, 2019 2019
  Hội thảo trong nước      
2.2 Tính toán trữ lượng nước dưới đất bằng phương pháp mô hình toán: Nghiên cứu cho vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam Đồng tác giả Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 10, Trang 632-642 2018

Đội ngũ cán bộ

Nguyễn Hồng Thủy

Nghiên cứu viên
Trình độ: Cử nhân
Số điện thoại:
Email: nguyenhongthuy@hus.edu.vn

Bùi Thị Thêu

Kế toán
Trình độ: Cử nhân
Số điện thoại:
Email: buithitheu827@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Trang

Phó trưởng phòng
Trình độ: Cử nhân
Số điện thoại: 0936052449
Email: trangnguyen1604@gmail.com

Phạm Thị Tuyết Mây

Trưởng phòng
Trình độ: Thạc sỹ
Số điện thoại: (024) 38-58-49-4
Email: maypham@hus.edu.vn