header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Bùi Thị Thêu

Thông tin cá nhân

Đang cập nhật

Công trình công bố

Đội ngũ cán bộ

Nguyễn Thanh Tùng

Trình độ:
Số điện thoại:
Email: thanhtung@hus.edu.vn

Trịnh Tuấn Long

Phó trưởng phòng
Trình độ: Tiến sỹ
Số điện thoại:
Email: trinhtuanlong@gmail.com

Nguyễn Việt Hằng

Nghiên cứu viên
Trình độ: Cử nhân
Số điện thoại:
Email: viethang1485@gmail.com

Nguyễn Kim Ngọc Anh

Trưởng phòng
Trình độ: Thạc sỹ
Số điện thoại:
Email: ngocanhnk@hus.edu.vn