header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Phạm Hoàng Hiệp

Thông tin cá nhân

Đang cập nhật

Công trình công bố

Đội ngũ cán bộ

Hoàng Thái Bình

Nghiên cứu viên
Trình độ: Thạc sĩ
Số điện thoại:
Email: binhht060774@gmail.com

Nguyễn Thanh Bình

Nghiên cứu viên
Trình độ: Thạc sỹ
Số điện thoại: 0942013757
Email: binh.gis.cefd@hus.edu.vn

Đặng Thị Hồng Nhung

Thực tập sinh
Trình độ: Cử nhân
Số điện thoại:
Email: dangthihongnhung_t61@hus.edu.vn

Lý Tuấn Minh

Thực tập sinh
Trình độ: Cử nhân
Số điện thoại:
Email: lytuanminh122@gmail.com