STT Tên tài liệu Link download Ghi chú
1 Thuyết minh đề tài drive.google.com/open?id=1aUYiAW0e97NZg9EPDiG5f-qqVWKaT12I&authuser=phambinh%40hus.edu.vn&usp=drive_fs  
2 MOU with Russian State Hydrometeorological Univ 2011 drive.google.com/file/d/1aVUR2CFMAmv1ibiEV_pc0L3LEZakNYh1/view?usp=sharing  
3 Báo cáo tiến độ với Bộ KHCN 21.07.20 drive.google.com/file/d/1aX7X9-N0egwKLXB0afsZOg93qKXiRwn_/view?usp=sharing  

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: cefd.support@hus.edu.vn