Gói thầu DH/C1: Quản lý tích hợp bờ biển Đồng Hới thuộc Dự án Môi trường Đô thị và Ứng phó với BĐKH được tài trợ bởi khoản vay số 0462 VIE bởi Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Khoản vay này của ADB nhằm hỗ trợ không chỉ về mặt tài chính cho thành phố, mà còn hỗ trợ việc xây dựng đề xuất kỹ thuật thông qua các khoản tài trợ liên quan và vấn đề về tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức để giải quyết các vấn đề thích ứng với BĐKH trong quá trình phát triển đô thị và cung cấp các ví dụ cho các thành phố ven biển khác.

Nhiệm vụ chính của đề tài

- Nghiên cứu tính chất thủy động lực của cửa Nhật Lệ

  • Đánh giá sự ổn định ở cửa sông Nhật Lệ và sự diễn thế lịch sử của cửa sông và các bãi biển lân cận.
  • Xác định nguyên nhân gây xói mòn bờ biển và các cơ chế xói mòn bãi biển, có tính đến những tác động từ những thay đổi ở đầu nguồn và các hoạt động đầu nguồn và hoạt động của con người trên bãi biển.
  • Tiến hành các cuộc điều tra bổ sung về thủy triều và động lực học trong khu vực nghiên cứu.
  • Thực hiện mô hình số (2D) cho cửa sông Nhật Lệ.
  • Nghiên cứu sự phát triển của cửa sông và phân tích tác động của các phương án khác nhau để chống xói lở và ổn định cửa sông

Nghiên cứu việc bảo vệ và phục hồi đụn cát ở bán đảo Bảo Ninh

  • Bảo vệ và khoanh vùng cồn cát; chuẩn bị các hướng dẫn và kế hoạch phân vùng, thiết lập đường giới hạn.
  • Đào tạo và nâng cao nhận thức cộng đồng: tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo, chuẩn bị tài liệu tập huấn cho các nhóm đối tượng và tổ chức các buổi tập huấn. 
  • Phục hồi cồn cát: đề xuất, so sánh và lựa chọn các giải pháp sinh thái và kỹ thuật phù hợp phục hồi và bảo vệ hệ thống cồn cát.

Trang cơ sở dữ liệu của đề tài: sites.google.com/a/hus.edu.vn/adbdonghoi