Công ty TNHH Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN là một trong các đơn vị tư vấn có trách nhiệm thực hiện khảo sát, phân tích mô hình toán, lập báo cáo đánh giá hiện trạng và đề xuất bảo vệ bờ biển khu du lịch sinh thái Bãi Lữ. Trên cơ sơ đó, đơn vị tư vấn đã tiến hành thu thập, đo đạc các yếu tố hải văn và địa hình trong khu vực Bãi Lữ với các thiết bị quan trắc, đo đạc hiện đại như: máy đo sóng, dòng chảy AWAC; máy đo chất lượng nước YODA. Đồng thời, trong quá trình đo đạc, đơn vị đã tiến hành bay chụp ảnh đường bờ khu vực nghiên cứu bằng drone nhằm thực hiện công tác nghiên cứu giải đoán đường bờ biển. Các số liệu, tài liệu thu thập từ chuyến khảo sát có chất lượng tốt, phục vụ hiệu quả các bước tiếp theo của Dự án.

Trang cơ sở dữ liệu của đề tài: sites.google.com/hus.edu.vn/csdl-bailu