header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Đặng Đình Đức

Thông tin cá nhân

Đang cập nhật

Công trình công bố

Đội ngũ cán bộ

Hoàng Thái Bình

Nghiên cứu viên
Trình độ: Thạc sĩ
Số điện thoại:
Email: binhht060774@gmail.com

Nguyễn Bách Tùng

Nghiên cứu viên
Trình độ: Cử nhân
Số điện thoại: 0979557265
Email: bachtung_cefd@hus.edu.vn

Lý Tuấn Minh

Thực tập sinh
Trình độ: Cử nhân
Số điện thoại:
Email: lytuanminh122@gmail.com

Phạm Hoàng Hiệp

Thực tập sinh
Trình độ: Kỹ sư
Số điện thoại:
Email: hiepnt3nk@wru.vn