header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Hồng Thủy

Thông tin cá nhân

Đang cập nhật

Công trình công bố

Đội ngũ cán bộ

Hà Thùy Dương

Trình độ:
Số điện thoại:
Email: duonght090586@gmail.com

Trần Bích Liên

Trưởng phòng
Trình độ: Thạc sỹ
Số điện thoại:
Email: lien.tranbich@gmail.com

Nguyễn Hoàng Long

Nghiên cứu viên
Trình độ: Cử nhân
Số điện thoại:
Email: longnguyen8386@hus.edu.vn

Lê Thị Vân Anh

Văn thư
Trình độ: Cử nhân
Số điện thoại:
Email: leanh.cefd@hus.edu.vn