header background

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Thanh Tùng

Thông tin cá nhân

Đang cập nhật

Công trình công bố

Đội ngũ cán bộ

Hà Thùy Dương

Trình độ:
Số điện thoại:
Email: duonght090586@gmail.com

Nguyễn Xuân Lộc

Nghiên cứu viên
Trình độ: Cử nhân
Số điện thoại:
Email: nxloc@hus.edu.vn

Lê Thị Tuyết Anh

Nghiên cứu viên
Trình độ: Tiến sỹ
Số điện thoại:
Email: ltanh111@hus.edu.vn

Nguyễn Lê Minh Hà

Chuyên viên
Trình độ: Cử nhân
Số điện thoại:
Email: hanguyenle196@gmail.com