Tên dự án/đề tài

C2-DV1 thuộc Dự án “Tích hợp Hệ thống và Hỗ trợ Kỹ thuật tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm ở Việt Nam”, Vn-Haz/WB5

Chủ đầu tư

Ban Quản lý dự án hợp phần 2 “Tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm”  thuộc Dự án Quản lý thiên tai ở Việt Nam (WB5) (PMO)/Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia (NHMS)

Thời gian thực hiện

T10/2014 - T10/2018

Địa điểm thực hiện

Thanh Hóa,  Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Ninh Thuận

Nguồn vốn

WB

Mục tiêu

- Đánh giá hiện trạng của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia (NHMS), các Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn khu vực và các tỉnh;

- Đánh giá nhu cầu của người sử dụng như nông nghiệp và an toàn thực phẩm, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, nước, y tế, cơ sở hạ tầng, giao thông v.v;

- Đánh giá các khung thể chế, phạm vi chính sách, qui hoạch quốc gia, chiến lược và các nghị định của Chính phủ liên quan tới việc cải thiện hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm ở Việt Nam;

- Đánh giá chi tiết cơ sở hạ tầng quan trắc và  hiện có (các trạm thủ công và tự động, các thiết bị khí tượng, thủy văn, khí tượng nông nghiệp, Doppler Radar và các thiết bị khác) và báo cáo tỉ mỉ về những khoảng cách, sự tương thích, tình trạng sử dụng hiện tại của thiết bị cho mục đích dự báo và cảnh báo sớm, và đề xuất nâng cấp;

- Đánh giá hiện trạng của hệ thống thông tin toàn quốc và thiết kế một hệ thống thông tin cải tiến, phù hợp có xem xét những khoản đầu tư gần đây vào hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn và những khoản dự kiến đầu tư trong tương lai;

- Đánh giá kết cấu máy tính hiện có của Trung tâm KTTV Quốc gia, các trung tâm khu vực, tỉnh và các cơ quan liên quan trong Bộ TN&MT và tại các trung tâm khu vực và tỉnh, xác định những lỗ hổng, khiếm khuyết và đề xuất cải tiến nhằm hiện đại hóa kết cấu máy tính, phần mềm điều hành có lưu ý tới các loại mô hình, các hệ thống xử lý dữ liệu và truyền tin;

- Đánh giá tình trạng hiện tại của phần mềm và các mô hình (thời tiết, khí hậu, thủy văn) đang được Tổng cục Khí tượng thủy văn, các trung tâm KTTV Tỉnh, khu vực sử dụng và đề xuất phần mềm và các mô hình phù hợp nhất cho hệ thống dự báo khí hậu, thời tiết, thủy văn và cảnh báo sớm dựa trên những đánh giá về tính sẵn có của dữ liệu, năng lực kỹ thuật tại các trung tâm quốc gia, khu vực, tỉnh. Nâng cao năng lực dự báo tức thời bằng các dữ liệu thu được từ Doppler radar và phân tích;

- Phân tích nhu cầu trao đổi dữ liệu, sản phẩm cấp quốc tế, khu vực, quốc gia và dưới quốc gia (khu vực và tỉnh) và đề xuất những cải tiến mới và các giải pháp tích hợp.

- Kiểm tra thông số của các thiết bị hiện có và cung cấp các thông số kỹ thuật chi tiết của các thiết bị cho các trung tâm khu vực miền Trung (Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ), và Nam Bộ được qui hoạch thuộc dự án VN-Haz, và đề xuất thông số kỹ thuật thiết bị mới để hiện đại hóa;

- Đánh giá tình hình hiện tại về chuyên môn kỹ thuật, nhân lực và những nhu cầu trong tương lai để vận hành toàn bộ phạm vi của các khoản đầu tư đang thực hiện và đã lên kế hoạch về nâng cao năng lực dự báo, bao gồm năng lực dự báo tức thời, các dự báo hạn ngắn, trung, dài hạn tập trung vào quan điểm xem xét nhiều loại thiên tai ở các trung tâm cấp tỉnh, khu vực, quốc gia;

- Phát triển chiến lược đào tạo tập trung vào phát triển năng lực kỹ thuật cần thiết để hoàn thành mục tiêu tổng thể của hợp phần 2 và để góp phần vào các đầu tư trên toàn quốc được hỗ trợ của Chính phủ và các đối tác phát triển khác;

- Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ mời thầu, đánh giá và  việc thực hiện hợp đồng, chuẩn bị Điều khoản tham chiếu cho tư vấn kỹ thuật cá nhân, lựa chọn tư vấn kỹ thuật cá nhân,  công việc của họ để đảm bảo hoạt động tốt của hệ thống tích hợp cấp quốc gia;

- Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện tất cả các khoản đầu tư, mua sắm hàng hóa, dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật liên quan tới nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông ICT, phần cứng máy tính và phần mềm điều hành, lắp đặt, thiết lập, hỗ trợ kỹ thuật thường xuyên cho hệ thống truyền thông, nâng cấp phần mềm và mô hình dự báo (dự báo tức thời, hạn ngắn, hạn trung và dài hạn), thiết lập mô hình, dữ liệu đầu vào cho mô hình, kiểm thử và vận hành, phân tích và lưu trữ; hỗ trợ thực hiện các chương trình đào tạo đề xuất để tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm;

- Phát triển mô hình nhiệm vụ cho hoạt động lâu dài của hệ thống, kiểm tra và hoạt động trong thời gian thực hiện dự án.

Ảnh nổi bật đề tài

Ví dụ về trạm cơ bản cấp 1 tại Nhà Bè, Đài Khu vực Nam Bộ

 AWS DCP Bến Tre và các thiết bị điện tử

 Bản đồ mạng lưới các trạm khí tượng