Tên dự án/đề tài

Điều tra, khảo sát mực nước ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực

Tư vấn

Chủ đầu tư

 Sở Tài nguyên và môi trường Vĩnh Long

Thời gian thực hiện

T5/2022  - T12/2022

Địa điểm thực hiện

Vĩnh Long

Nguồn vốn

Nội dung

- Xây dựng cơ sở thực tiễn trong việc xác định tiêu chí các mức báo động lũ

- Xây dựng cơ sở khoa học của việc phân cấp báo động lũ

- Hoàn thiện tiêu chí phân cấp báo động lũ và Quy định các giá trị mực nước tương ứng với các cấ0p báo động lũ loại I,II,III

- Kiểm định các giá trị đo đạc khảo sát được với dữ liệu đã xây dựng tính toán cơ sở thực tiễn và khoa học

- Phân tích, đánh giá, xác định giá trị mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại 9 vị trí trạm thuộc các sông trên địa bàn quản lý tỉnh Vĩnh Long

Một số hình ảnh kèm theo