Tên dự án/đề tài

Tư vấn tính toán phục vụ hỗ trợ ra quyết định vận hành điều tiết liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng trong mùa mưa, lũ năm 2022, 2021, 2019, 2018

Lĩnh vực

Tư vấn

Chủ đầu tư

 Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai.

Thời gian thực hiện

T6 - T9 /2022, 2021, 2019, 2018

Địa điểm thực hiện

Lưu vực sông Hồng

Nguồn vốn                      

Nội dung

- Cập nhật, hiệu chỉnh số liệu đầu vào phục vụ tính toán;

- Tính toán, đề xuất phương án điều tiết liên hồ chứa hệ thống sông Hồng trên cơ sở mô hình có sẵn;

- Tổng hợp, biên tập và phát hành các bản tin tư vấn