Tên dự án/đề tài

Tổ chức lớp tập huấn Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại 41 xã tại Nam Định và Thanh Hóa

Lĩnh vực

Tư vấn

Chủ đầu tư

Cơ quan phát triển liên hợp quốc (UNDP)

Thời gian thực hiện

T6/2022  - T12/2022

Địa điểm thực hiện

Nam Định, Thanh Hóa

Nguồn vốn

 

Mục tiêu

- Kết nối với các PPMU và các giảng viên nguồn, bao gồm giảng viên Trung ương và giảng viên tỉnh để thảo luận kế hoạch tập huấn, vai trò và phối hợp với các bên liên quan về hoạt động tập huấn QLRRTT-DVCĐ

- Cập nhật kiến thức về biến đổi khí hậu, quản lý gủi ro thiên tai và rủi ro do biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, có lồng ghép các nội dung nhà an toàn, khôi phục rừng ngập mặn và giới.

Một số hình ảnh kèm theo:

Hệ thống thu thập và đánh giá rủi ro biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng